Kidd The Maniac
Kobayashi aka Kobasen aka Mr K from Law of Ueki.

Kobayashi aka Kobasen aka Mr K from Law of Ueki.

  1. yawormy reblogged this from kiddthemaniac
  2. pokeballfactory reblogged this from radhopelesslemon
  3. radhopelesslemon reblogged this from kiddthemaniac
  4. taikerou reblogged this from kiddthemaniac
  5. 0death-by-moe0 reblogged this from xmaochan
  6. xmaochan reblogged this from kiddthemaniac
  7. maniaccatscrawlings reblogged this from kiddthemaniac
  8. higemen reblogged this from kiddthemaniac
  9. kiddthemaniac posted this